Условия за ползване

 

Уважаеми Потребители, молим преди за използвате този уеб сайт, внимателно да прочетете и да се запознаете с условията за ползване на сайт www.fishing-market.com

Благодарим Ви предварително!

 І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "РЕКО" ЕООД, представлявано от Климент Петков, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК ,и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин fishing-market.com, наричан по-долу „ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "РЕКО" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен (5800), ж.к. "Дружба", бл. 125
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София (1619), ул. "Миле Попйорданов" 4
4. Данни за кореспонденция: гр. София (1619), ул. " Миле Попйорданов" 4
Email:
office@fishing-market.com

тел:  0887 699 643
5. Вписване в публични регистри: 114631603
6. ИН по ЗДДС: BG114631603
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт:
www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща ли ния: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет fishing-market.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с fishing-market.com, чрез интерфейса на страницата на fishing-market.com достъпна в Интернет.
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от fishing-market.com.
  4. Да  извършват  всякакви  плащания  във  връзка  със  сключените  договори  с fishing-market.com, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.
  5.  Да  получават  информация  за  нови  стоки, предлагани  от fishing-market.com.
  6.  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от fishing-market.com чрез интерфейса на електронния магазин, достъпен на страницата му в Интернет на адрес fishing-market.com.

(2)  По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените, от него чрез интерфейса стоки. 

(3)  Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на fishing-market.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на fishing-market.com в Интернет.

(4)  Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(5)  Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва fishing-market.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и в  парола за отдалечен достъп, в случаите които електронният магазин изисква регистрация или да поръча като "Гост".

(2)  Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта fishing-market.com

(3)  С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4)  Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5)  При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

(6)  В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2)  Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(3)  Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V.  ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на fishing-market.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в електронния магазин.

(2)   Договорът се сключва на български език.

(3)   Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес fishing-market.com.

(4)   Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика

(5)   Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(6)   Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на fishing-market.com

(7)    За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин, чрез електронни средства. 

(8)    Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(9)     Доставчикът доставя стоките до офис на избрания от Ползвателя куриер или на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)  Извършване на регистрация в fishing-market.com или поръчка като "Гост" и предоставяне на необходимите данни;

(2)  Влизане в системата за извършване на поръчки на fishing-market.com, чрез идентифициране с име и парола; 

(3)  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на fishing-market.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)  Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

(5)  Избор на способ и момент за плащане на цената. 

(6)  Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в fishing-market.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на fishing-market.com.

(2)  Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в fishing-market.com.

(3)  Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

-  В профила на всяка една от стоките в сайта fishing-market.com;

-  При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

(4)  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в fishing-market.com

(5)  Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в fishing-market.com преди сключването на договора за покупко-продажба. 

(6)  Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в fishing-market.com.

(7)  Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3)  Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до две седмици (14 дни), считано от датата на издаване на фактурата, удостоверяваща въпросната покупка.

(4)  В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика

(5)  Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки с техните качества, в безупречен вид, с ненарушена и безупречна цялост на опаковката, по време на срока по ал. 3.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез fishing-market.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2)  В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 5 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика, чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(3)  Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 5 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

(4)  В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. 

Чл. 15. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2)  Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. 

(3)  Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2)   Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)  От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

(3)  Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес fishing-market.com.

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес fishing-market.com.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на fishing-market.com, които имат регистрация.

(2)  Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

(3)  Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес fishing-market.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;